عکس جالب شیمی
اگر مایلید عکس های جالب شیمی را مشاهده و ذخیره کنید به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://www1.chem.leeds.ac.uk/delights/

برای نمونه عکس زیر مربوط به واکنش اکسایش آمونیاک است .

[ یکشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 19:55 ] [ صالحی ]

[ ]